X Y Island-name Wonder Wonder LVL
80 57 Aryos Colossus 5 39 33 15
Player Alliance Town-name
mieze TeuKi Chemnitz 27
mieze TeuKi Leipzig 27
Cooldown TeuKi Zyperia 34
Cooldown TeuKi Hyperia 32
Cooldown TeuKi Dolomia 32
Cooldown TeuKi Hyponia 32
Bilboron TeuKi Khazad-dûm 31
mieze TeuKi MaikMaik 27
Cooldown TeuKi Zyponia 32
mieze TeuKi St Tropéz 26
Cooldown TeuKi Aragonia 33
Bilboron TeuKi Moria 37
Bomberpilot F_A Polis1 30
Bilboron TeuKi Hadhodrond 29
Bomberpilot F_A Polis9 17