X Y Island-name Wonder Wonder LVL
60 27 Biphuios Temple of Athene 5 28 23 5
Player Alliance Town-name
Antonia 1 S_Aca KryptonTown 25
low p-h-g Kristallia 24
frankdrachen (i) MarkkleebergOst 20
Antonia 1 S_Aca Kalaposy 22