X Y Island-name Wonder Wonder LVL
41 17 Thadeios Garden of Dionysus 5 24 25 8
Player Alliance Town-name
Xerxes SyS W Split-CRO 34
Xerxes SyS W helferlein 34
Luca 5 SyS Astrakhan 32
Xerxes SyS W Penelope 34
Kristin (i) Sierksdorf 21
Kristin (i) Schashagen 19
Kristin (i) Polis 3
sunrise SyS Fluimucil 29