X Y Island-name Wonder Wonder LVL
90 74 Llasaios Temple of Poseidon 5 42 35 8
Player Alliance Town-name
PorscheStyle (i) PorscheCity 23
obladi (i) troja 13
Darky UEBEL Wein 2-1 32
Darky UEBEL Wein 2-2 32
Gram UEBEL Sewerogorsk 35
Sahneschnitte PfG Klesk 22
Darky UEBEL Wein 2-3 32
Sahneschnitte PfG Polis 1