X Y Island-name Wonder Wonder LVL
8 38 Malios Temple of Poseidon 5 38 33 11
Player Alliance Town-name
Black_Death P-B Polis 33
PAPA27 (i) 0105 Grimma 15
Smolk heinz Suff 29
Lautlos Outpost 1 31
Lautlos Outpost 2 30
killiboy (i) ToNiokios 3
Lautlos Outpost 3 31
Anbu Vino 34
Yo-men CUBE T-Energy 32
Yo-men CUBE T-Power 33
Yo-men CUBE T-Fields 32