X Y Island-name Wonder Wonder LVL
35 40 Lyeotia Temple of Poseidon 5 31 27 15
Player Alliance Town-name
Wallach ASF Abi-W2 40
Fenesia TeuKi Vino 26
mars (i) dragon 4
AlterFritz ASF Imperium Zons 30
Kara ASF Spätburgunder 30
Kara ASF Mucki-Stadt 30
Schafkopf ASF Nuk-Nuk 26
Damian Chris ASF Bavaria 30
Kara ASF Federweißer 30
Labusi Weinglas 23
Martok ASF Dom Perignon 4 33
Damian Chris ASF Franken 27
Walli ASF Aachen 28
Leo_die_Kleine ASF Schrei 20