X Y Island-name Wonder Wonder LVL
35 41 Trauviios Temple of Gaia 5 31 27 14
Player Alliance Town-name
Skotti ConC Vegla M 34
Fenesia TeuKi Marmara 29
AlterFritz ASF Ophites 30
Fenesia TeuKi Polis 23
Damian Chris ASF Deelen 29
Labusi Steinchen 24
Damian Chris ASF ├ľkoven 29
Labusi Steinchen1 23
AlterFritz ASF Ophites II 30
Labusi Polis 24
AlterFritz ASF Ophites III 30
Walli ASF Buchenallee 23
q1111 (i) stein 10