X Y Island-name Wonder Wonder LVL
93 98 Soikoios helios Ares 5 41 33 17

Player Alliance Town-name
ZERO Z ZERO 1 37
ZERO Z ZERO 2 37
ZERO Z ZERO 3 37
ZERO Z ZERO 4 37
ZERO Z ZERO 5 37
ZERO Z ZERO 6 37
ZERO Z ZERO 7 37
ZERO Z ZERO 8 37
ZERO Z ZERO 9 37
ZERO Z ZERO 10 37
setumike JundS Winius2 22
ZERO Z ZERO 11 37
ZERO Z ZERO 12 37
NERO TOWN 1 23
NERO TOWN 2 23
NERO TOWN 3 23
NERO TOWN 4 23