X Y Island-name Wonder Wonder LVL
83 71 Donios Temple of Gaia 5 45 32 16
Player Alliance Town-name
milanik -PL- Weizen 48
milanik -PL- Dunkel 48
milanik -PL- Pilsner 48
milanik -PL- Weiss 48
milanik -PL- Porter 48
milanik -PL- Ale 10
milanik -PL- Black 10
milanik -PL- Stout 10
Шаман -MW- Gold root 22
giangiu1 ITALY Montalcino 33
leto2b (i) LetoV1 11
Wabbajack ProudspireManor 24
milanik -PL- Polis 1
giangiu1 ITALY Refosco 5
sA-Kxo A-KT Polis 27
kubade220 Polis 5