X Y Island-name Wonder Wonder LVL
61 63 Estoetia Temple of Athene 5 35 31 10
Player Alliance Town-name
Rastafai -R- Montego Bay 38
NLQ HUN boros fent 47
Rastafai -R- Loon Bay 34
Chester El parto 32
Rastafai -R- Morant Bay 34
Chester Gugu 32
Rastafai -R- Bull Bay 32
Chester Radioactive 32
WADA (n) Polis 1
Thegfx (n) Polis 1