X Y Island-name Wonder Wonder LVL
45 56 Thuluios Ares 5 42 31 16
Player Alliance Town-name
slayeur (i) Polis 15
fasik -PL- BORKI WIELKIE 47
prega29 Prega_W1 28
prega29 Prega_W2 27
Xtz ϟlayer 03 34
pavelch kjjjh Pavelch2 5
Wady (i) üzüm 1 28
Xtz ϟlayer 07 34
Chimera Wino 47
Chimera Wino2 47
Chimera Wino3 31
Chimera Wino4 31
Chimera Wino5 31
hektor Wino3 12
luis0369 PT-BR LoureirO 28
kicsie (n) Polis 1