X Y Island-name Wonder Wonder LVL
46 57 Jeuxaios Hephaistos 5 38 30 15
Player Alliance Town-name
Xtz ϟlayer 05 34
Chimera Siarka 47
dqqxxv BeiTou 22
Magnesite RIP Δ Pyrite 22
hektor Siarka 21
hektor Siarka II 21
dir _GR_ dir_th2_ife 10
Zelatory -WH- Zello3 22
luis0369 PT-BR SulphurosA 28
tutakea huillun-dur 18
luis0369 PT-BR SulphurosA 2 28
isacke (n) Polis 2
tiercita (n) Polis 1
Reičels EPOLIS 2
Orels Polis5 2